Rentelm Logo
Afbeelding Lange giek

Lange giekGraafmachine

Afbeelding Wiel

WielGraafmachine

Afbeelding Rups

RupsGraafmachine

Afbeelding Midi

MidiGraafmachine

Huur voorwaarden

ALGEMENE VERHUURVOORWAARDEN RENTELM B.V.

Artikel 1: Over RentELM B.V.

RentELM B.V. ('RentELM') is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. RentELM is gevestigd te Benthuizen en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77573323.

Artikel 2: De toepasselijkheid van deze voorwaarden

 • 2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen RentELM en haar huurders ('de Huurder' en 'het Gehuurde'), tenzij door RentELM schriftelijk van toepasselijkheid van deze voorwaarden is afgeweken. Indien sprake is van onderverhuur van het Gehuurde door Huurder blijven deze algemene voorwaarden óók jegens de onderhuurder onverminderd van kracht.
 • 2.2 Het is RentELM toegestaan de algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten tussen RentELM en de Huurder.

Artikel 3: Derdenbeding

 • 3.1De Huurder verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom van het Gehuurde bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Gehuurde kan zijn (of worden) verpand aan een derde tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze derde van RentELM te vorderen heeft of mocht hebben.
 • 3.2Niettegenstaande het bestaan van de relevante huurovereenkomst zal Huurder het Gehuurde op eerste verzoek aan de derde afgeven zonder dat de Huurder zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het Gehuurde vordert op grond van niet nakoming van de verplichtingen van RentELM jegens de derde. Als gevolg van deze opeising wordt de huurovereenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
 • 3.3 Indien de situatie van artikel 3.2 zich voordoet en de derde het gebruik van het Gehuurde door de Huurder zou willen continueren, is de Huurder verplicht om op eerste verzoek van de derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
 • 3.4 Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artt. 7:226 en 7:227 BW geheel uit.
 • 3.5 Het hiervoor in 3.1 t/m 3.4 opgenomen derdenbeding kan noch door Huurder, noch door RentELM worden herroepen.

Artikel 4: Werkzaamheden ter zake van het Gehuurde

Indien de Huurder gebreken in of aan het Gehuurde ontdekt, dient hij RentELM daarvan zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen een 48 uur na ontdekking schriftelijk op de hoogte te brengen. Het is de Huurder niet toegestaan tot (de)montage, reparatie of andere werkzaamheden ter zake van het Gehuurde over te gaan of te doen overgaan, behoudens met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van RentELM.

Artikel 5: Afspraken met betrekking tot betaling

 • 5.1 De Huurder is de huurprijs verschuldigd voor alle werkdagen binnen de huurtermijn, ook als het werk door bijvoorbeeld regen- of vorstverlet dan wel door een werkstaking stil ligt.
 • 5.2 De Huurder is verplicht de facturen van RentELM binnen 21 dagen na de factuurdatum te hebben voldaan. Bij niet tijdige of niet volledige betaling treedt de Huurder in verzuim zonder ingebrekestelling en zijn naast de wettelijke (handels)rente, te berekenen vanaf het moment van verzuim tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag, tevens administratiekosten van EUR 50 verschuldigd. Alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten en in rechte komen voor rekening van de Huurder.

Artikel 6: Annulering

De Huurder is bevoegd de order te annuleren. Zulks dient schriftelijk te geschieden en door RentELM aan de Huurder te worden bevestigd. In geval van annulering door de Huurder wordt in ieder geval vijfentwintig (25) procent van de (offerte)prijs als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van RentELM op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

Artikel 7: Beëindiging van de overeenkomst

In geval van surseance van betaling en/of faillissement, ontbinding of bedrijfsbeëindiging van de Huurder en wanneer de Huurder zijn verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, heeft RentELM het recht de overeenkomst(en) zonder voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd hetgeen RentELM rechtens toekomt.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 • 8.1 RentELM is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade (waaronder gevolg- of bedrijfsschade, winst- of omzetderving), onder meer ontstaan gedurende de huurperiode en tijdens transport van het Gehuurde, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld zijdens RentELM. De contractuele of buitencontractuele aansprakelijkheid van RentELM voor schade voortvloeiend uit of verband houdende met eventuele tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht is hoe dan ook beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de verzekering van RentELM wordt uitgekeerd. Het van toepassing zijnde eigen risico komt daarbij te allen tijde voor rekening en risico van de Huurder. Indien ter zake om welke reden dan ook geen dekking bestaat en/of uitkering plaatsvindt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot de hoogte van het totaalbedrag dat op basis van de huurovereenkomst door Huurder aan RentELM verschuldigd is, zulks met een maximum van EUR 15.000.
 • 8.2 De Huurder is jegens RentELM aansprakelijk voor alle schade door brand, diefstal of andere schadeveroorzakende gebeurtenissen, waaronder onjuist gebruik van het Gehuurde.
 • 8.3 De Huurder is jegens RentELM aansprakelijk voor alle schade die met het Gehuurde is toegebracht dan wel is ontstaan. De Huurder vrijwaart RentELM volledig van alle aanspraken van derden tot schadevergoeding, verband houdende met het (gebruik van het) Gehuurde, óók in geval van onderverhuur door Huurder. Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RentELM.
 • 8.4 De door RentELM gemaakte kosten voor expertises ten behoeve van onder meer het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening en risico van de Huurder.

Artikel 9: Toepasselijk recht en competentie

Op de rechtsverhouding tussen RentELM en de Huurder is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

Deze algemene voorwaarden, versie 01062020, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 77573323 en zijn tevens te raadplegen op www.rentelm.nl.

Komt u er niet uitNeem dan gerust contact op

Komt u er niet helemaal uit? Of heeft u een vraag voor één van onze verhuur- experts? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel ons!